Projectaanpak voor beheerders

Bij het beheer van betonconstructies worden doorlopend keuzes gemaakt. Binnen de beheersdoelstellingen wordt aan de hand van een bepaalde strategie onderhoud aan de constructies gepleegd. Afgezien van veel voorkomende eisen aangaande veiligheid en bedrijfszekerheid worden veelal eisen gesteld aan representativiteit (esthetica) en duurzaamheid. In verband met het blijven voldoen aan de gestelde eisen en wensen blijkt onderhoud aan betonconstructies noodzakelijk. De ‘kunst’ hierbij is niet zozeer het bereiken van de doelstellingen (effectief handelen), maar dit te bereiken tegen minimale aanwending van middelen (efficiënt handelen).

Zoals uit het voorgaande reeds is gebleken, is wapeningscorrosie de belangrijkste oorzaak van schade aan beton. Indien een betonconstructie goed is ontworpen en degelijk is uitgevoerd, zal de betondekking dermate groot zijn en een zodanige dichtheid bezitten dat het wapeningsstaal voldoende is beschermd tegen corrosie. Toch treedt betonschade nogal eens op, ondanks het gegeven dat beton in principe het staal beschermt. De oorzaak voor de optredende schade is dikwijls gelegen in ontwerp-, materiaal- of uitvoeringsfouten, terwijl tevens een agressief milieu een nadelige invloed uitoefent.

Alvorens betonschade optreedt, kunnen preventieve maatregelen de duurzaamheid van de betonconstructie verhogen. Wanneer echter betonschade is ontstaan, dienen ook curatieve maatregelen te worden ondernomen. Is de betonschade slechts zeer lokaal aanwezig, dan kan worden volstaan met plaatselijke reparatie nadat al het ‘gedegradeerde’ beton is verwijderd (de term ‘slecht’ beton wordt meestal verkeerd uitgelegd naar de homogeniteit en druksterkte van het beton). Wanneer de degradatie van het beton in de voor de wapening belangrijke zone geen lokaal maar een algemeen verschijnsel is, is plaatselijke reparatie van de betonschade niet meer afdoende. De betonschade komt in dergelijke gevallen na plaatselijke reparatie vaak terug. Een verbetering van de toestand van het beton is noodzakelijk geworden.

Hebt u betonschade of is het te voorzien dat dit zich in de toekomst ontwikkeld? Hoe ernstig is dan de betonschade? Wat is de oorzaak? Zal het zich uitbreiden en op welke termijn? Is (preventief) onderhoud (nu) noodzakelijk? U bepaalt als eigenaar, beheerder, bestuurder wat u aan onderhoud pleegt en wanneer. Maar voor het maken van een verstandige keuze heeft u behoefte aan objectieve informatie.

Onze inspectierapportages voldoen aan de hoogste eisen en voorzien u van alle noodzakelijke gegevens. Deze worden verkregen op basis van een gedegen inspectie met aanvullend onderzoek en metingen naar mogelijke aantastingmechanismen. Dit resulteert in een goed onderbouwd advies met betrekking tot het uit te voeren onderhoud, desgewenst in de vorm van een meerjaren onderhoudsplan.

Terug naar Kathodische-Bescherming
Uw voordelen
Eén aanspreekpunt voor advies, herstel en monitoring
Betonproblemen worden controleerbaar
Garantieverzekering op uw betonherstel
Vrijblijvend meer informatie over Kathodische bescherming - Projectaanpak voor beheerders!
Het aanvragen van informatie omtrent Kathodische bescherming - Projectaanpak voor beheerders is geheel vrijblijvend. U kunt ook een gratis intake-gesprek aanvragen.